Lovene foreslås justert, slettes, ny tekst på årsmøte 1. mars 2021

LOVER   FOR   OSLO MALERKLUBB;   OMK,   revidert   13. Mars 2006
(Lovene er opprinnelig vedtatt i 1946. 
De er senere endret 19/2 1987,  18/2 1988,  23/2 1995,  22/2 1996 og 13/3 2006)
 • 1. Navn. Klubbens navn er ”Oslo Malerklubb” eller ”OMK”.
 • 2 Formål: Klubbens formål er å samle medlemmer som selv arbeider aktivt med og selv har interesse av bildende kunst. Klubben har ikke erverv som formål. Den skal legge vekt på tiltak av så vel trivsels- som opplæringsmessig karakter.
 • 3. Medlemskap gir rett til å delta i klubbens forskjellige aktiviteter
  Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen årets utgang etter to purringer via e-post kan slettes av medlemslisten.
  Medlemmer som har flerårig medlemskap og som har utført en betydelig innsats til beste for klubben, kan av styret oppnevnes til æresmedlem og er fritatt for kontingent.
 • 4. Styret, sammensetning og oppgaver. Styret består av leder og 5 styremedlemmer. Formannen har dobbeltstemme.
  Styret forestår den daglige ledelse av klubben. Det skal arbeide med å fremme klubbens og medlemmenes interesser i samsvar med formålsparagrafen og vedtatte retningslinjer. Det har ansvaret med å forvalte de lokaler som klubben eier eller leier, samt økonomiske midler for øvrig, på en forsvarlig måte. Det skal sørge for at klubbregnskapet blir ordentlig ført. Styret utarbeider budsjett og arbeidsprogram for sin funksjonsperiode og fastsetter medlemskontigenten.

Det tilsetter studieleder, gallerileder og internettansvarlig, velges ansvarlige for kurs, atelierfellesskap, galleri, modeller, akt, kroki, medlemsregister, klubbladet OMKnytt, internett og Facebook, og påser at disse arbeider etter klubbens retningslinjer. Disse tilsatte kan også velges utenfor styret.

Styremøte holdes så ofte som styret finner det nødvendig, men minst fire ganger pr. semester. Det føres referater fra styremøter. Styrets utgifter dekkes av klubben. Styret kan gis en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

 • 5. Komiteer.
  a) Festkomiteen: Komiteen har minst 2 medlemmer. Komiteens formann er samtidig der en må være medlem av styret. Komiteen er ansvarlig for arrangementer og tilstelninger og forestår servering m.v. på medlemsmøter.
  b) Stipendkomiteen. (sist det ble delt ut stipend bar i 2009, skal vi fortsette med det? se https://omk.no/diverse.html ) Komiteen har 2 medlemmer. Komiteen skal innen utgangen av november måned hvert år gi tilråding overfor styret om tildeling av stipend til medlemmer som har vist kunstnerisk fremgang. Styret fastsetter stipendets størrelse.
  c) Valgkomiteen. Komiteen har 2 medlemmer. Komiteen skal overfor årsmøtet fremme forslag til valg av tillitsmenn.
 • 6. Tillitsverv og funksjonsperiode. Årsmøtet velger styreleder, og styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitee. Leder velges for 1  år, nestleder og styremedlemmer Alle velges for 2 år. Det sørges for overlapping av styremedlemmenes perioder for å sikre kontinuitet i styret. Styret oppnevner medlemmer til fest- og stipendkomiteene etter § 5.
 • 7. Budsjett, Årsberetning, og regnskap og budsjett. Styret skal sørge for at det ved hvert regnskapsårs avslutning blir fremlagt årsberetning og regnskap samt budsjett for kommende år med begrunnelse for eventuell endring av årskontigenten. Årsberetning og regnskap samt budsjettet som sendes medlemmene minst 10 dager før ordinært årsmøte.
  Budsjettet skal inneholde en så nøyaktig som mulig beregning av utgifter og inntekter i budsjett-terminen. Vedtak i punkt 7 i årsmøtet kan får innflytelse på budsjettet.  Eventuell endring av årskontingenten må begrunnes.
  Styret sørger for revisjon av klubbens regnskaper.
  • 8. Ordinært årsmøte. Ordinært årsmøte holdes hvert år i 1. kvartal og innkalles av styret med minst 1 måneds varsel. På årsmøtet skal behandles:
           Årsberetning og regnskap.
   2.        Lovforslag.
   3.        Valg av tillitsmenn.
   4.        Retningslinjer for kommende års drift.
   5.        Budsjett for inneværende år.
   6.        Beretning for kursvirksomheten.
   7.        Andre saker etter forslag av styret eller medlemmer.
   1. Opprop.
   2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å signere referatet.
   3. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.
   4. Styreleders tale til årsmøtet.
   5. Årsmelding.

   6. Regnskap.
   7. Vedtekstendringer, lovforslag og saker etter forslag fra styret eller medlemmer.
   8. Budsjett.
   9. Valg av styremedlemmer og valgkomite.
   Forslag til lovendringer må være styret ihende minst14 dager før årsmøtet.
   Lovendring kan bare vedtas på årsmøte og da med 2/3 flertall.
 • 9. Ekstraordinært årsmøte. Når styret finner det nødvendig eller minst 10 medlemmer forlanger det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal holdes så snart som mulig og senest 1 måned etter at kravet er innkommet til styret.
 • 10. Oppløsning. Oppløsning av klubben kan bare skje på årsmøtet. Til gyldig vedtak utkreves 2/3 flertall.                                                              

( Justert etter årsmøte-vedtak 2006, 2.mars 2008, 22. mars 2021)